Regulamin niestrzeżonego płatnego parkingu SkyParking w Balicach

SkyParking Balice

 1. Parking jest prowadzony przez MALUPA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 91B/14 (kod pocztowy: 30-209), posiadającą NIP: 6772493282, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer KRS: 0001031042 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (dalej jako: Zarządca).
 2. Parking jest płatny, niestrzeżony, czynny 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu.
 3. Wjeżdżając na Parking, kierowca pojazdu (dalej jako: Użytkownik) zawiera umowę najmu miejsca parkingowego z Zarządcą na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu. 
 4. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu, Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania, ani żadnej innej umowy zobowiązującej Zarządcę do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika lub innym mieniem przez niego pozostawionym.
 5. Użytkownik jest uprawniony do wjechania na teren Parkingu po odczytaniu numeru rejestracyjnego pojazdu przez system obsługi Parkingu. 
 6. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania obsługi parkingu, jeśli numer rejestracyjny wyświetlony podczas wjeżdżania przez szlaban parkingu jest błędny. 
 7. Dowodem zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego z Zarządcą jest wykonanie przez Zarządcę  zdjęcia (fotografii) tablicy rejestracyjnej pojazdu Użytkownika za pomocą systemu obsługi Parkingu. 
 8. Wjeżdżając na Parking, Użytkownik wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 9. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych, których masa całkowita nie przekracza 3,5 (trzech i pół) tony.
 10. Za korzystanie z Parkingu obowiązuje opłata za postój zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem umieszczonym przy stronie internetowej www.skyparking-balice.pl. Wniesienie opłaty następuje przed wyjazdem z Parkingu w automacie kasowym.  
 11. W przypadku dokonania rezerwacji internetowej, wniesienie opłaty następuje podczas procesu dokonywania rezerwacji na stronie internetowej www.skyparking-balice.pl lub na stronie danego pośrednika, zgodnie z cennikiem oraz regulaminem znajdującym się na przedmiotowej stronie. Po zakończeniu postoju Użytkownik, który dokonał rezerwacji internetowej, jest obowiązany sprawdzić w automacie kasowym czy została uiszczona cała opłata za postój, przed wyjazdem z Parkingu. W przypadku wydłużenia czasu korzystania z Parkingu, Użytkownik który dokonał rezerwacji internetowej, zobowiązany jest uiścić opłatę za dodatkowy czas najmu miejsca parkingowego w automacie kasowym.
 12. W przypadku dokonania rezerwacji internetowej użytkownik jest zobowiązany do podania numeru rejestracyjnego pojazdu.
 13. Użytkownikowi przysługuje w cenie opłaty postojowej transfer busem na lotnisko w Balicach oraz transfer powrotny na parking.
 14. Użytkownik podróżujący z dzieckiem, którego wzrost nie przekracza 150 cm, ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie fotelik samochodowy na czas jazdy busem transferowym. 
 15. Jeśli Użytkownik nie zapewni fotelika dziecku, którego wzrost nie przekracza 150 cm, kierowca ma prawo odmówić transferu. 
 16. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 9, Użytkownik jest obowiązany opuścić Parking w ciągu 15 (piętnastu) minut. Przekroczenie ustalonego czasu skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem.
 17. Czas wynikający z pozostawienia pojazdu na Parkingu z takich przyczyn jak awaria nieprawidłowe funkcjonowanie pojazdu czy kontrola przeprowadzana przez uprawnione do tego służby, nie jest podstawą do pomniejszenia opłaty za postój o czas przeznaczony na wyżej wymienione przypadki. 
 18. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 19. Na terenie Parkingu Użytkownik obowiązany jest przestrzegać następujących obowiązków:
  1. przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
  2. poruszać się pojazdem z maksymalną prędkością 10 (dziesięciu) km/h,
  3. przestrzegać znajdujących się na Parkingu znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu, 
  4. parkować pojazd na wyznaczonych miejscach postojowych, 
  5. zabezpieczyć pojazdu przed dostaniem się̨ do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń,
  6. nie pozostawiać w pojeździe przedmiotów niebezpiecznych lub łatwopalnych niebędących jego wyposażeniem fabrycznym,
  7. nie dokonywać napraw lub mycia pojazdu na miejscach postojowych,
  8. nie pozostawiać pojazdu z uruchomionym silnikiem,
  9. nie pozostawiać pojazdu z nieszczelnymi układami,
  10. okazać potwierdzenie dokonania rezerwacji internetowej lub potwierdzenie płatności opłaty za postój na żądanie obsługi Parkingu,
  11. stosować się̨ do poleceń obsługi Parkingu,
  12. nie zaśmiecać terenu Parkingu, 
  13. przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających.
 20. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu Użytkownika lub jego wyposażenia, utraty lub zniszczenia pojazdu Użytkownika, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe Użytkownika powstałych na terenie Parkingu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, osób trzecich lub działania siły wyższej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika. 
 21. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami postojowymi bądź na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą pojazdu, Zarządca jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika. 
 22. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Zarządcy na terenie Parkingu. W razie powstania szkody, Użytkownik jest obowiązany poinformować o tym fakcie obsługę Parkingu.
 23. Wszelkie szkody komunikacyjne powstałe na terenie Parkingu likwidowane są̨ w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody. 
 24. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Parkingu bez uiszczenia należnej opłaty za postój lub podejmowania innych działa mających na celu unikniecie zapłaty należnej kwoty, Zarządca jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty dodatkowej w wysokości 500,00 (pięciuset) złotych, a Użytkownik zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie ponownie wpuszczony na Parking do czasu uregulowania zaległych opłat. 
 25. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika pkt 15 niniejszego Regulaminu, Zarządca jest uprawniony do nałożenia na Użytkownika dodatkowej opłaty w wysokości 500,00 (pięciuset) złotych za każde naruszenie. 
 26. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 27. Wszelkie dotyczące wykonywania usług przez Zarządcę należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Zarządcy określony w pkt 1 Regulaminu lub mailowo na adres biuro@skyparking-balice.pl, w terminie 2  (dwóch) lat od wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MALUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 91B/14 (kod pocztowy: 30-209), posiadająca NIP: 6772493282, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer KRS: 0001031042, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (dalej jako: Zarządca).
 2. Zarządca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej, jako: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 
 3. Zarządca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z realizacją umowy najmu miejsca parkingowego (dalej jako: Umowa): imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer tablicy rejestracyjnej pojazdu. 
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu: 
  1. wykonania Umowy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. rozpatrywania reklamacji związanych z wykonaniem Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. w celach zabezpieczenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami z Umowy, stanowiących prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zarządcę - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
  4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządcy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawarciem Umowy, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom uprawnionym z mocy prawa lub, przy pomocy których Zarządca prowadzi działalność, takim jak dostawcy usług IT (w tym hostingu, usług poczty elektronicznej, zabezpieczeń systemów), firmy kurierskie lub spedycyjne, operatorzy pocztowi, kancelarie adwokackie lub radcowskie, doradcy podatkowi, prawnicy, biura księgowe.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania umowy najmu miejsca parkingowego. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przysługują następujące prawa:
  1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO), 
  2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  3. prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  4. prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownika - „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO),
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO),
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 21 RODO).
 8. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych i korzystania z wyżej wymienionych praw, Użytkownik może skontaktować się z Zarządcą pod adresem mailowym: biuro@skyparking-balice.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Zarządcy. 
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 (trzydzieści) dni. 
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (2000/518/WE) lub standardowych klauzul umownych.