REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REZERWACJI MIEJSC POSTOJOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 Obowiązuje od: 01.05.2023 r.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia Usług za pośrednictwem strony w domenie www.skyparking-balice.pl.

 1. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć pisanych z wielkiej litery należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Parking – parking zlokalizowany w Cholerzynie, Cholerzyn 566, 32-060, którego zarządcą jest MALUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 91B/14 (kod pocztowy: 30-209), posiadającą NIP: 6772493282, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer KRS: 0001031042 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych;
 3. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie Umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Strona – system informatyczny działający w domenie skyparking-balice.pl wraz z całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi oraz tekstowymi, którego właścicielem jest Usługodawca;
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strony, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości rezerwacji miejsca postojowego na Parkingu;
 8. Usługodawca – MALUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 91B/14 (kod pocztowy: 30-209), posiadającą NIP: 6772493282, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer KRS: 0001031042 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i zawarła Umowę.
 1. PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Przedmiotem działalności Strony jest świadczenie Usług dla Użytkownikó Za pośrednictwem Strony Użytkownik może w szczególności:
  • dokonać rezerwacji miejsca postojowego na Parkingu;
  • uiścić opłatę za postój;
  • dokonać rezerwacji transferu na lotnisko w Balicach.
 2. Usługodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, określone zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: skyparking-balice.pl.
 • ZAWARCIE UMOWY

 

 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Rezerwacja miejsca postojowego i transferu na lotnisko nie wymaga założenia konta.
 3. Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na Stronie. Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • adres email,
  • numer telefonu,
  • numer tablicy rejestracyjnej pojazdu Użytkownika,
  • daty i godziny wjazdu i wyjazdu z Parkingu.
 4. Dokonując rezerwacji miejsca postojowego na Parkingu, Użytkownik może również zarezerwować miejsce w transferze busem na lotnisko w Balicach w cenie opłaty postojowej. Chcąc dokonać rezerwacji transferu na lotnisko, Użytkownik jest obowiązany podać w formularzu rezerwacyjnym godzinę transferu. Użytkownik, który dokonał udanej rezerwacji może również dokonać rezerwacji transferu na lotnisko telefonicznie pod numerem: 602-834-232 czynnym 24 godziny na dobę.
 5. Dokonanie rezerwacji wymaga uiszczenia płatności w wysokości zgodnej z cennikiem udostępnionym na Stronie. Płatność odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, zgodnie z regulaminem świadczenia usług płatniczych znajdującym się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 6. Przed zawarciem Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies, które są nieodpłatnie udostępnione na Stronie w sposób, który umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści.
 7. Rezerwację uważa się za dokonaną po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie Usługodawcy. Po zaksięgowaniu wpłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość email zawierającą fakturę VAT oraz potwierdzenie rezerwacji w formacie PDF.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY 
 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy:
 • Usługodawca jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz może wedle własnego uznania udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania.
 • Usługodawca zapewnia prawidłowy dostęp do Strony, przy czym dostęp ten może ulec ograniczeniom w przypadku:
  1. awarii i błędów;
  2. prac konserwacyjnych lub mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych;
  3. wystąpienia siły wyższej;
  4. działań osób trzecich;
  5. innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 • Usługodawca będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 • Usługodawca nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.
 • Korzystanie z Usług odbywa się poprzez witrynę skyparking-balice.pl. Korzystanie ze Strony przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Usługodawca oświadcza, że może wydawać bezpłatne aktualizacje elementów Strony (w szczególności różnego rodzaju nowe wersje, patche, poprawki błędów). Elementy Strony będą aktualizować się do najnowszej wersji w sposób automatyczny bez odrębnej zgody Użytkownika. W szczególności możliwa jest zmiana i aktualizacja poszczególnych funkcjonalności Strony lub udostępnianie tych funkcjonalności dopiero w trakcie korzystania ze Strony.
 1. Prawa i obowiązki Użytkownika:
  • Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym dokonanie rezerwacji warunkowane jest zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika oraz wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
  • Użytkownik jest zobowiązany udostępnić w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwe informacje, w szczególności Użytkownik nie może zawrzeć Umowy oraz dokonywać jakichkolwiek płatności z tytułu umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.
  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu.
  • Użytkownik ma zakaz dostarczania Usługodawcy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
   1. naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe,
   2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
   3. o charakterze rasistowskim,
   4. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
   5. naruszających lub mogących naruszyć prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
   6. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób.
  • Użytkownik nie może korzystać ze Strony w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania (w tym zasadami tzw. netykiety). 
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Strona przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń spełniających wymagania techniczne opisane w niniejszym Regulaminie. Wykorzystywanie Strona na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie może prowadzić do jej błędnego działania oraz braku możliwości prawidłowego korzystania z jej funkcjonalności przez Użytkownika.
 2. Do poprawnego korzystania ze Strony za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest korzystanie z najnowszej wersji dowolnej przeglądarki. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookie”. Niezbędny jest również stały dostęp do Internetu oraz posiadanie aktywnej skrzynki email.
 3. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inne osoby zmian w posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji urządzenia Użytkownika, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na tym urządzeniu z innego programu komputerowego, mającego wpływ na działanie Strony, może ona nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że w powyższych przypadkach korzystanie ze Strony może okazać się niemożliwe albo może nastąpić ograniczona możliwość korzystania ze Strony.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, korzystanie ze Strony nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik.
 5. Usługodawca wykonuje Umowę z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach dostarczanych Usług.
 6. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę środków, o których mowa w ust. 5, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, takich jak złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy śledzące działania Użytkowników, spam, phishing.
 7. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 6, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, przykładowo w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej (firewall), stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzania wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
 8. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, co do zasady Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. W tym celu taki Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej jako: ustawa o prawach konsumenta), dostępnej pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf.

 1. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ustępie 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie na dane kontaktowe Usługodawcy (mailowo lub pocztą tradycyjną) informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu. W celu weryfikacji Użytkownika powinien on podać swój adres email podany w rezerwacji.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ustępie 3 powyżej.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Użytkownik tym samym jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 • REKLAMACJE 

 1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług.
 2. Reklamacje odnośnie do Usług mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@skyparking-balice.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać zarzuty odnoszące się do Usług wraz z uzasadnieniem, adres email na który została dokonana rezerwacja oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany w reklamacji adres mailowy.
 4. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z proponowanym przez Użytkownika sposobem lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Konsument w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
 • wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
 • wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
 • zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 1. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenie zawarte w ustępie 5 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 • Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z założeniem Konta i korzystaniem z Usług zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: skyparking-balice.pl.
 1. ZMIANA REGULAMINU 

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmiany w postanowieniach Regulaminu z następujących ważnych powodów:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usług;
  • konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  • wprowadzenie nowych Usług lub zmiana zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
  • wprowadzenie odpłatności za świadczenie Usług;
  • zmiana danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Usługodawcy);
  • zmiana dotycząca wymagań technicznych w celu korzystania z Usług;
  • zmiana redakcyjna.
 2. O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Strony, a ponadto Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanej zmianie treści Regulaminu wiadomością e-mail.
 3. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie i zostanie przekazane Użytkownikowi najpóźniej 14 (czternaście) dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.
 4. Powiadomienie obejmować będzie treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten co najmniej w ostatnim dniu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, o których został poinformowany, nie rozwiąże Umowy.
 6. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ustępie 5 powyżej, Umowa nie zostaje rozwiązana, a Użytkownik oświadcza, że akceptuje zmiany w Regulaminie. 
 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 1. Spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta odnoszące się do Umowy rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. W pozostałych sytuacjach sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na każdorazowy adres wykonywania działalności Usługodawcy. Każdorazowo zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników będących Konsumentami o możliwości skorzystania z europejskiej platformy ODR, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między Konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na Stronie. Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
 • pocztą elektroniczną: biuro@skyparking-balice.pl,
 • pocztą tradycyjną: ul. Królowej Jadwigi 91B/14, 30-209 Kraków.
  1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
  2. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z ustawowymi prawami Konsumentami lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa.
  3. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.