Polityka prywatności i plików cookies

obowiązuje od dnia 8 maja 2023 roku

Administratorem danych osobowych jest  MALUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 91B/14 (kod pocztowy: 30-209), posiadająca NIP: 6772493282, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS posiadająca numer KRS: 0001031042 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych (dalej jako: Sky Parking).

Sky Parking przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez Sky Parking Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony www.skyparking-balice.pl i zasadach korzystania z nich.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa w szczególności obecne praktyki Sky Parking dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które są zbierane podczas interakcji z witryną www.skyparking-balice.pl za pomocą formularza rezerwacji. Ponadto integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies są informacje są na temat korzystania przez Sky Parking z technologii plików cookies na stronie www.skyparking-balice.pl.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności i Plików Cookies możesz kierować na adres mailowy: biuro@skyparking-balice.pl lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Malupa sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 91B/14, 30-209 Kraków.

Sky Parking zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na stronie www.skyparking-balice.pl.

DANE OSOBOWE

 Kontakt

  1. Możesz skontaktować się ze Sky Parking zarówno za pośrednictwem adresów mailowych udostępnionych na stronie skyparking-balice.pllub telefonicznie.
  2. Kontaktując się ze Sky Parking za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  3. Kontaktując się z Sky Parking telefonicznie przekazujesz swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Ponadto podczas rozmowy możesz podać również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  4. Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji ze Sky Parking, przetwarzane będą zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej jako: RODO)w następujących celach:
   1. odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie reklamacyjne (na podstawie uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Sky Parking (na podstawie uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Twoje dane osobowe wskazane w korespondencji mailowej Sky Parking będzie przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:
   1. przez okres maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w korespondencji,
   2. przez okres maksymalnie 6 (sześciu) lat od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie reklamacyjne przekazane w korespondencji w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
   3. przez okres maksymalnie 6 (sześciu) lat od czasu zakończenia realizacji umowy, zawartej przez Ciebie z Sky Parking w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy te ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

 1. Rezerwacja
  1. Na stronie skyparking-balice.pl możesz dokonać rezerwacji miejsca postojowego na parkingu Sky Parking za opłatą.
  2. Wypełniając formularz rejestracji i wysyłając go do Sky Parking przekazujesz swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz numer tablicy rejestracyjnej swojego pojazdu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji złożonej rezerwacji.
  3. Wszystkie dane przekazane w związku z rezerwacją, przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji i wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnego wykonania prawa do odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wystawienia faktury VAT i przechowywania jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie uzasadnionego interesu Sky Parking (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie i egzekwowanie roszczeń, jak również obrona przed roszczeniami, w szczególności w związku z procedurami gwarancyjnymi, reklamacyjnymi i zwrotami.
  4. Dane o rezerwacjach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, tj. do maksymalnie 6 (sześciu) lat od czasu zakończenia realizacji umowy. Ponadto Sky Parking ma również obowiązek przechowywać faktury VAT z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  5. Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy te ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

 PRAWA PODMIOTU, KTÓREGO DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania od Sky Parking niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  3. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Sky Parking nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania od Sky Parking ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Sky Parking sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Sky Parking nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sky Parking są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
 2. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać od Sky Parking w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) - masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Sky Parking przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie; Sky Parking może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Sky Parking pod adresem mailowym:  biuro@skyparking-balice.pl lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Malupa sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 91B/14, 30-209 Kraków.

W każdym czasie jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy Sky Parking naruszy Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

ZABEZPIECZENIA

 1. Sky Parking współpracuje z dostawcami usług internetowych (w tym hostingu) w celu zapewnienia stabilności działania i bezpieczeństwa strony  skyparking-balice.pl.
 2. Sky Parking stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Strona skyparking-balice.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sky Parking (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne zewnętrznych usługodawców (cookies podmiotów trzecich).
 2. Niektóre używane przez Sky Parking cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają Sky Parking rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z możliwością wyrażenia zgody na ich stosowanie w celu korzystania z narzędzi reklamowych do obsługi kampanii remarketingowych.
 4. Zaakceptowanie stosowania przez Sky Parking plików cookies dla powyższych celów oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies. W każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę poprzez zmianę w przeglądarce internetowej ustawień w zakresie obsługi plików cookies, tak aby dostosować ją do swoich potrzeb, a w szczególności wyłączyć całkowicie tę obsługę. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować niemożność korzystania ze strony  lub z poszczególnych jej funkcji.
 5. Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 6. Cookies podmiotów trzecich dotyczy narzędzi Google Analytics zapewnianych odpowiednio przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej łącznie jako: Google), jak również Meta Pixel zapewnianego odpowiednio przez Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA oraz Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, Ireland.
 7. Sky Parking nie identyfikuje użytkownika i nie łączy informacji umożliwiających jego identyfikację z informacjami, które takiej identyfikacji nie umożliwiają, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji zewnętrznych usługodawców.
 8. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 9. Stosowanie obu rodzajów cookies oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Sky Parking (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej skyparking-balice.pl Cookies używane na stronie www.skyparking-balice.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

GOOGLE ANALITYCS

 1. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony skyparking-balice.pl.
 2. Sky Parking aktywowało anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.
 3. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Sky Parking przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 5. Dane statystyczne na temat korzystania przez użytkowników ze strony skyparking-balice.pl, które są zbierane przez Google Analitycs, Sky Parking przechowuje przez dwa lata. Po zakończeniu tego okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Serwis społecznościowy Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z Sky Parking poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka także Sky Parking. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, Sky Parking przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi w interakcje z Sky Parking, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
 2. Twoich interakcji z Sky Parking na Facebooku co do zasady Sky Parking nie łączy z informacjami, które przekażesz w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałeś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałeś adres e-mail z prośbą o kontakt). Sky Parking nikomu nie przekazuje Twoich danych osobowych, jednak do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook jako administrator portalu.
 3. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Plików Cookies, powinieneś kontaktować się z Sky Parking za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz np. e-mail, Sky Parking ma kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta.
 4. Na stronie  skyparking-balice.pl używana jest również wtyczka udostępniona przez serwis społecznościowy Facebook.
 5. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem administratora serwisu społecznościowego Facebook – Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (usługodawcą). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawca otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę skyparking-balice.pl, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego w danym momencie zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (którego serwery co do zasady znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 6. Jeśli zalogowałeś się do serwisu społecznościowego Facebook, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Sky Parking do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 7. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawcy - https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 8. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej skyparking-balice.pl bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Sky Parking musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć upoważnieni przez Sky Parking pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być powierzane następującym podmiotom na podstawie zawartych umów: firmom świadczącym obsługę IT oraz usługi serwerowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną oraz podatkową, firmom księgowym, podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Sky Parking, odpowiedzialnym za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest również PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, w celach związanych z świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie skyparking-balice.pl. Sky Parking udostępnia PayPro Twoje następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko. PayPro jako odbiorca ww. danych będzie administratorem Twoich danych, które to dane będzie przetwarzał w celach związanych z świadczeniem usług płatniczych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PayPro znajdują się na stronie: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy.
 3. Twoje dane osobowe zebrane za pomocą formularza rezerwacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dodatkowo, w związku z korzystaniem z narzędzi marketingowych (Google Analitycs) oraz wtyczek serwisów społecznościowych (Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przesyłane na serwery zewnętrznych dostawców, które znajdują się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Transfer danych odbywa się każdorazowo na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.